Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

morazmora

November 09 2018

morazmora
0603 f125 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viafoodforsoul foodforsoul
morazmora

November 06 2018

morazmora
8892 ace4
Reposted fromtichga tichga viatoniewszystko toniewszystko
morazmora
0439 000f 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakomplikacja komplikacja

November 04 2018

morazmora
morazmora
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viainvincible invincible
morazmora
6610 bef9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaskynetpizza skynetpizza
morazmora
9060 6b14 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapannakojot pannakojot
4908 6cd2 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viakomplikacja komplikacja
morazmora
1870 5df4 500
Reposted fromfungi fungi viakomplikacja komplikacja
morazmora

November 02 2018

morazmora
7573 7062 500
Reposted frompandotree pandotree viaathlin athlin

November 01 2018

morazmora
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viatwice twice

October 31 2018

morazmora
4360 5586
Reposted fromfungi fungi viakomplikacja komplikacja
morazmora

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viakomplikacja komplikacja

October 29 2018

morazmora
0595 f2b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapannakojot pannakojot
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viaginger-gato ginger-gato
morazmora
0061 f1cc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl